در سال های اخیر موضوع تغییرات در نحوه ارائه خدمات و محصولات به نحوی که بتواند نسبت به سایر برنامه های تبلیغاتی موثرتر بوده و عموم مردم را به انجام کاری یا خرید محصولی ترغیب کند مطرح شده است.

تبلیغات پارتیزانی یا چریکی  :

(Guerilla Marketing) روشی نامنظم و نامتعارف در انجام فعالیت‌های تبلیغی بر مبنای یک بودجه بسیار کم است. چنین تبلیغاتی  معمولا به نحوی طرح می شود که مخاطب حتی از وجود آن ها بی اطلاع است و شاید بتوان گفت این نوع تبلیغات از انواع تبلیغات پنهان یا تبلیغات مبتنی بر هیاهو است. در واقع تبلیغات پارتیزانی نوعی بازاریابی نامنظم برای کسب حداکثر نتایج با بکارگیری حداقل منابع است و متضمن ابتکار و نوآوری، شکستن قوانین و جستجوی راهکارهای بدیل برای روش های بازاریابی سنتی است.

تلویزیون، رادیو ، و برخی دیگر،  رسانه‌های بسیارگرانی هستند که در مورد محصول و یا خدمات، به مشتری اطلاعات می‌دهند. اما کسب و کارهای کوچک  کم تر قادر به استفاده از آن ها نیستند.