حضرت علی (ع):  خدا رحمت کند آن کس را که می داند از کجاست ، در کجاست و به کجا می رود.

در فرایند برنامه ریزی استراتژیک ، زمان و عدم قطعیت، نقش مهمی ایفا می کنندتغییرات غیرقابل پیش بینی در محیط ، بسیاری از سازمان ها را زمین گیر ساخته و یا از صحنه رقابت حذف کرده است و پیش بینی ها در مورد آینده را با شکست روبه رو ساخته است . سازمان ها به طور غیرقابل پیش بینی با تکنولوژی های  جدید ، محصولات جدید و بازارهای جدید روبه رو می باشند و استراتژی های تدوین شده، پاسخگوی نیاز آنها در چنین محیط پویا و متغیری نیست . این فشارها در آینده افزایش نیز خواهد یافت، زیرا که تغییرات تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی همچنان رو به گسترش است.بدیهی است که آینده قابل پیش بینی نیست. اما نکته قابل توجه این است که سازمان ها می توانند خودرا برای مقابله با آن آماده کنند و این آمادگی سبب ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها می شود. هر چه عدم قطعیت ها تشدید شود، مزیت رقابتی سازمان هایی که استراتژی های پایدار و مقاوم را در برابر تغییرات تدوین کرده اند، نیز افزایش می یابد. هدف از تدوین این برنامه معرفی روشی است که به شرکت  قابلیت تدویناستراتژی های استوار در شرایط عدم قطعیت را می بخشد و آنها را در جهت مصون کردن استراتژی های خود در برابر تغییرات محیطی هدایت می کند.

روش معرفی شده، از این جهت که روش عمومی تدوین استراتژی را با دو ابزار مقابله با عدم قطعیت، یعنی برنامه است . این روش با استفاده از برخی عوامل غیرقطعی و قطعی در محیط، اقدام به طراحی برنامه های محتمل پیش روی شرکت کرده و با استفاده از اطلاعات بیان شده به وسیله خبرگان در سیستم اقدام به انتخاب مناسب ترین استراتژی سازمان می پردازد.

این روش به مدیران و برنامه ریزان استراتژیک شرکت، کمک می کند تا بتوانند با ا رزیابی محیط آینده خویش، به بینش درستی در تدوین استراتژی های شرکت دست یابند و مزیت رقابتی سازمان را در محیط آشفته و متغیر آینده حفظ کنند.

جهت به کارگیری این فلسفه در فرایند عمومی برنامه ریزی استراتژیک از چارچوبی  مشخصی برای تدوین استراتژی  استفاده شده است. در این چارچوب، تدوین استراتژی ها به سه مرحله داخلی ، خارجی و اولویت های توانیر تقسیم شده است . مرحله اول شامل ارزیابی عوامل داخلی، مرحله دوم ارزیابی عوامل خارجی و مرحله سوم ماتریس بررسی رقابت می باشد. سپس بر اساس ماتریس SWOT  ، اطلاعات اصلی یعنی موضوعات استراتژیک مورد نیاز برای تدوین استراتژی ها مشخص می شود